ข่าวกิจกรรม

รับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...

งานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ...

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนองครั้งที่ 7/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจ ...

ร่วมพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่ 1/ 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน2566 นางศิรินารถศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้ ...

ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมสำนักงานพัฒนาสัง ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial