หน้าแรก

สำนักงาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566
 

ข่าว เด่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ตำบลบางริ้นอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพอส. ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรม และบริการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ให้เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ รวมจำนวน 67 คน

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้จัดทำละครสั้น Social Distancing “dangerous”

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

 

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

816131
Total Visitors
881
Visitors Today
1
Live visitors
816131
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

 ศาลากลางจังหวัดระนอง 999 ชั้น 2 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

077-800128

 ranong@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial