ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานจัดบริการ ผู้ช่วยคนพิการ ประจำจังหวัดระนองประจำปี

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจัง ...

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิซาการ 10 ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรม ...

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิก ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial