ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่ ...

ประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จัดประชุมการเตรีย ...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดปร ...

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มคร ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองดำเนินการจัดโครงการส่งเสริ ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวั ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial