ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยที่ประชุม ได้มีการรับรององค์กร

ภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองระนอง และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางนอน และได้มีการรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ชมรมสตรีตำบลบางนอน โดยมีนายราชัน มีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

และนางปุณรัตน์ เมืองงาม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นเลขานุการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ กรณี ทดลองเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 2 ครอบครัว

และกรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดูเด็ก 2 ครอบครัว (ญาติสืบสายโลหิต 1 ครอบครัวและขอบุตรติดภรรยา 1 ครอบครัว) รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครอบครัว


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิซาการ 10 ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการครอบครัวรายกรณี(Family Case Management : FCM)

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับครัวเรือนจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการครอบครัวรายกรณี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล แกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดบริการครอบครัวรายกรณีในพื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ จำนวน 20 คนโดยมี นางอุบล ท่องสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาสนักวิชาการอิสระด้านสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระนอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด ประจำปี 2566 จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน

มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนและของใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนประจำ และมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาทณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมโกมาชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด โดย นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อไปประกอบอาชีพรวม 9 ราย เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)


Share:จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.) เพื่อร่วมกำหนดแนวการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 จัดประชุมเพื่อเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด

ระนอง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:ประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จัดประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงาน ONE HOME ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial