วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้กับนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและหัวหน้าส่วนราชการ

เนื่องใน “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” เพื่อร่วมรณรงค์และร่วมขับเคลื่อนสร้างความตระหนัก “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 โดย นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง


Share:โครงการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง กล่าวรายงานฯ และมีนายปิยพงศ์ ชูวงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ระดับจังหวัด)

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ระดับจังหวัด) ประจำเดือนตุลาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ภูเขาหญ้า หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนองโดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


Share:20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมงาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชนโดยมีนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายภาคี


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ สุรปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผน การตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสุรปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:อภิปราย เรื่อง “แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง”

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมอภิปรายเรื่อง “แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง”

ในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 14 จังหวัดภาคใต้ณ ห้องประชุมโรงแรมระนองการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


Share:วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนอง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว, การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์

ภายในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนองภายใต้ประเด็น พลังธรรมชาติ : พลังเยาวชน จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ หอประชุมโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีนายชัยวุฒิ บุตรศรีนายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดงาน


Share:โครงการวิทยากรครอบครัวในชุมชน (Train The Trainer)​ ประจำปี 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดโครงการวิทยากรครอบครัวในชุมชน (Train The Trainer)​ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด จนท.

รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial