พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนัก สานพลังชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)สานงานโครงการพัฒนาระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

Share: