กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

📢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดทราบโดยทั่วกัน โดยองค์การสวัสดิการสังคมที่ประสงจะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน และจัดส่งโครงการตามแบบการเสนอโครงการ (กสส.01) ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ทาง>>https://drive.google.com/drive/folders/1-JjqRoTbfb0LZwnyfeybqsaKkriBvXC6?fbclid=IwAR0jt-KTwhiqZ6zTcZPma3tCqRxFUpZOK0Qsp9d4mgCkiY3D_GDIQdii4Jc


Share:ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนองครั้งที่ 7/2566

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง

ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี

2566 และเห็นชอบโครงการสนับสนุนล่ามภาษามือจังหวัดระนอง ประจำปี 2567 และเห็นชอบโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี2567 จำนวน 8 โครงการ


Share:ร่วมพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่ 1/ 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน2566 นางศิรินารถศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่ 1/ 2566

ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของชมรมสตรีที่ เสนอมาขอรับการอุดหนุน


Share:รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ✨🥰👨‍👩‍👧‍👦🎗️

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี


Share:กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ บริเวณอาคารโรงจอดรถสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share:ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 10/2566

ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดพร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่การปฎิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ


Share:ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง

เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 ตามเกณฑ์และวิธีกำหนดจากกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 ราย ได้รับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดระนอง จำนวน 1 ราย โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานฯ


Share:ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง

และพิจารณาให้การรับรองเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนองประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุม


Share:ประชุมคณะทำงานจัดบริการ ผู้ช่วยคนพิการ ประจำจังหวัดระนองประจำปี

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดระนองประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้ความเห็นชอบจัดบริการผู้ช่วย

คนพิการต่อเนื่อง 42 ราย พิจารณาคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial