“การขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสิทธิความพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม /การสร้างพลังบวกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

และนางวารินทร์ คงรักษา นักพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565 และแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ม่วงกลวง ปี 2566-2567

พร้อมตอบข้อซักถามจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลม่วงกลวงโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลม่วงกลวง ณ อาคารยูนิลิเวอร์ โรงเรียนบ้านสำนัก ต.ม่วงกลวงอ.กะเปอร์ จ.ระนอง จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน


Share: