ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป ประจำปี 2565 2566 รวมจำนวน 3 โครงการ

Share: