โครงการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองกำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง กล่าวรายงานฯ และมีนายปิยพงศ์ ชูวงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: