วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนอง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว, การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์

ภายในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนองภายใต้ประเด็น พลังธรรมชาติ : พลังเยาวชน จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ณ หอประชุมโรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีนายชัยวุฒิ บุตรศรีนายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดงาน


Share: