พมจ.ระนอง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมสิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านระบบ Video Conference System – VCS และระบบ Video Steaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพลับพลึงธารศาลากลางจังหวัดระนองโดยมีนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้ราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมฯ


Share: