พมจ.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนองจำนวน 48 ครัวเรือน เพื่อประเมินสภาพปัญหาประกอบการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายนางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพร้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง อบต.ลำเลียง ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ม.7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง จำนวน 48 ครัวเรือน เพื่อประเมินสภาพปัญหาประกอบการให้ความช่วยเหลือต่อไป

คิดอย่างผู้นำ ลงมือทำอย่างมืออาชี

FACEBOOK : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share: