ประชุมคณะทำงานจัดบริการ ผู้ช่วยคนพิการ ประจำจังหวัดระนองประจำปี

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดระนองประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการมีผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้ความเห็นชอบจัดบริการผู้ช่วย

คนพิการต่อเนื่อง 42 ราย พิจารณาคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ จำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมห้องโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง


Share: