ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยที่ประชุม ได้มีการรับรององค์กร

ภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองระนอง และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางนอน และได้มีการรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ชมรมสตรีตำบลบางนอน โดยมีนายราชัน มีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share: