ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2566ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน

และนางปุณรัตน์ เมืองงาม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นเลขานุการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ กรณี ทดลองเลี้ยงดูเด็ก จำนวน 2 ครอบครัว

และกรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดูเด็ก 2 ครอบครัว (ญาติสืบสายโลหิต 1 ครอบครัวและขอบุตรติดภรรยา 1 ครอบครัว) รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ครอบครัว


Share: