ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วย One Home จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

โดยมี นางปุณรัตน์ เมืองงามนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม


Share: