กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 “NEXT NORMAL” วิถีใหม่ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4 มิติ” ได้แก่- มิติด้านการศึกษา- มิติด้านสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา)- มิติด้านเศรษฐกิจและครอบครัว- มิติด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง ซึ่งจัดทั้งหมด 4 ครั้ง โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็น วิถีใหม่ของธุรกิจเพื่อชุมชน SE for Thai Youth (22 พฤศจิกายน 2564)ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ประเด็น Social Media and Socio-Economy (23 พฤศจิกายน 2564)ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก ประเด็น การเมืองกับคนรุ่นใหม่ The Next Balance (24 พฤศจิกายน 2564)ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ประเด็น Soft Skills and New Evi-Society Nexus (29 พฤศจิกายน 2564)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : Policy@dcy.go.th


Share: