ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กพึ่งได้รับการสงเคราะห์

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจีระวัฒน์ คุ้มเพชร นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวพิรยา ยศคำลือตำแหน่ง นิติกร เเละนายพัฒติพงษ์ ซื่อตรง พนักงานขับรถ ร่วมกับ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กพึ่งได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป


Share: