มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้แก่เทศบาลตำบลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 1 อัน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่


Share:ประชุมติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน และ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

ผ่านระบบ Zoom Video Conference โดยมีนางสุจิตรา ทิพยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานและจังหวัดระนอง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้พิจารณาคัดเลือก อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางดวงพร หิสวาณิชย์


Share:“รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชีนีพันปีหลวง

“รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ ป่าชายเลน หมู่ที่ 3 (ท่าต้นสน) ตำบลหงาวโดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน


Share:ประชุม เชิงปฎิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม เชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลาง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:พม.มอบเงิน อุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองบางริ้นเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง บางริ้น จำนวน 592,450.- บาท


Share:ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วย One Home จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

โดยมี นางปุณรัตน์ เมืองงามนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม


Share:พม.มอบเงิน อุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบเงินอุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เพื่อจัดโครงการ”ระนองน่าอยู่” กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ การแก้ไขและการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมการแบ่งแยกกลุ่มพวกในการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง รุ่นที่ 2 เป็นเงินจำนวน119,200.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)


Share:“การขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสิทธิความพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม /การสร้างพลังบวกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

และนางวารินทร์ คงรักษา นักพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565 และแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ม่วงกลวง ปี 2566-2567

พร้อมตอบข้อซักถามจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลม่วงกลวงโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลม่วงกลวง ณ อาคารยูนิลิเวอร์ โรงเรียนบ้านสำนัก ต.ม่วงกลวงอ.กะเปอร์ จ.ระนอง จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน


Share:จิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวธนิดา โชควัฒนางกูล เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา”

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านในวง ม.1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนองโดยมีนายสมเกียรติ ศีรษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี


Share:พม.มอบเงิน อุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,400 บาท


Share:โครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวปณพรไพบูลย์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม,นางสาวโสรญา พัฒน์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกรกนก ปานสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”ณ ห้องประชุมรักษ์ษะวาริน อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดยมีนางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการ


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

วันที่ 9 ส.ค. 65 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จังหวัดระนอง เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระนอง จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์

76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เรือนจำจังหวัดระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial