ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กพึ่งได้รับการสงเคราะห์

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นายจีระวัฒน์ คุ้มเพชร นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวพิรยา ยศคำลือตำแหน่ง นิติกร เเละนายพัฒติพงษ์ ซื่อตรง พนักงานขับรถ ร่วมกับ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กพึ่งได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป


Share:ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและนางสาวศศิพรแม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง และผู้แทนหน่วยงาน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กของจังหวัดระนอง

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้มีผู้แทนอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสรมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดร.ชยพล บัวดิษ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,025 บาท


Share:ทีม พม.ระนอง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง “ภูษาแห่งอารยะศิลป์ อินทนิล สินธุ์แร่นอง” ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ทีม พม.ระนอง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมือง “ภูษาแห่งอารยะศิลป์ อินทนิล สินธุ์แร่นอง” ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงานการกุศล ระดมทุนช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย (กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด)


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วย One Home จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting โดยมี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial