จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.) เพื่อร่วมกำหนดแนวการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 จัดประชุมเพื่อเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด

ระนอง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:



ประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จัดประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงาน ONE HOME ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


Share:



ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2566ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดระนองโดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share:



ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนงานและมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก

รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัด ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share:



โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ตำบลบางริ้นอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพอส. ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรม และบริการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ให้เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ รวมจำนวน 67 คน


Share:



ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดระนอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565) ในระยะสิ้นสุดแผน โดยมี นางศิรินารถ ศิริบรรจงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อรวบแผนการดำเนินวานด้านคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดระนอง ส่งไปยังกรมส่งเสริมแบะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร/สมาคม / ชมรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ เฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่นอ.เมือง จ.ระนอง


Share:



โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระนอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัด (NODE)​ ให้ความรู้และจัดกิจกรรม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระนอง ณ ศาลาประชาคม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและสังคม


Share:



โครงการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวณัฏฐ์ฑิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเข้าร่วมงานโครงการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านประจำปี 2566 นับคนไร้บ้านประจำปี 2566 One Night Coumt ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นายอนุกูล ปีดเเก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่งคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดงาน


Share:



ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง (One Home) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง (One Home) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share:



ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:



โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อชี้แจงผู้ใช้บริการกองทุน ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อผูกพันตามสัญญา

สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการใช้บริการกองทุน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนองจ.ระนอง จำนวน 50 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Share:



ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทราบแผนและผลการดำเนินงานกองทุน และพิจารณาเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัด

โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมและมีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial