โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ตำบลบางริ้นอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพอส. ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ศพอส. มีการขับเคลื่อนกิจกรรม และบริการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ให้เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้สูงอายุและคนทุกวัย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ รวมจำนวน 67 คน


Share: