โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระนอง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสงเคราะห์ฯ76 จังหวัด ประจำปี 2566 จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน

มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนและของใช้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนประจำ และมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาทณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี


Share: