ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง

และพิจารณาให้การรับรองเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนองประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุม


Share: