20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: