พม.มอบเงิน อุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,400 บาท


Share: