พม.มอบเงิน อุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบเงินอุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เพื่อจัดโครงการ”ระนองน่าอยู่” กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ การแก้ไขและการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมการแบ่งแยกกลุ่มพวกในการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง รุ่นที่ 2 เป็นเงินจำนวน119,200.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)


Share: