พมจ.ระนอง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประชุมแผนงานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสุมทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับทะเลอันดามัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (video conference) เพื่อประชุมแผนงานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ รายการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสุมทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดกับทะเลอันดามัน จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง


Share: