พมจ.ระนอง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550”

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวอภิษฐา พละศึก นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวกรกนก ปานสุวรรณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย


Share: