พมจ.ระนอง เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting โดนมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมฯ

คิดอย่างผู้นำ ลงมือทำอย่างมืออาชี

FACEBOOK : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share: