พมจ.ระนอง รับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง

คิดอย่างผู้นำ ลงมือทำอย่างมืออาชีพ

FACEBOOK : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง


Share: