พมจ.ระนอง จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานบริเวณตลาดเทศบาล (ตลาดบน) อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตาพัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับทีม One Home และเทศบาลเมืองระนองจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานบริเวณตลาดเทศบาล (ตลาดบน) อำเภอเมืองจังหวัดระนองผลการตรวจไม่พบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน” เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเรื่องคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งเพื่อลดการให้ทานและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและแจ้งเหตุเมื่อพบบุคคลดังกล่าวและร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ตระหนักและเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ทราบถึงการยุติความรุนแรงดังกล่าวในการแสดงเจตนารมณ์ “ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว”


Share: