ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ประเภทคาราโอเกะ)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางอัจจิมา พลอยสำอางค์ศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ประเภทคาราโอเกะ)
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตใหม่ และต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ จำนวน 3 ร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองโดยกำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางภายใต้ มาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด และไม่ละเมิด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อมทั้งมีมาตรการในการจ้างงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน รวมถึงการไม่ละเมิดหรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ประเวณีและการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบการ

Share: