ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 โดย นางกมลวรรณ บุญญวงศ์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง


Share: