ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมโกมาชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด โดย นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้มอบหมายให้พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อไปประกอบอาชีพรวม 9 ราย เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)


Share: