ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2566ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดระนองโดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share: