ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางวารินทร์ คงรักษา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก Zoom Meeting เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา เพื่อส่งเสริมสิทธิสวัสดิการ ให้ความรู้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับคนพิการ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานด้านคนพิการจังหวัดระนอง สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 โดยมีนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล) เข้าร่วมการประชุมฯ


Share: