ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนงานและมาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก

รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัด ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม


Share: