ประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จัดประชุมการเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้หน่วยงาน ONE HOME ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


Share: