โครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวปณพรไพบูลย์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม,นางสาวโสรญา พัฒน์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกรกนก ปานสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”ณ ห้องประชุมรักษ์ษะวาริน อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดยมีนางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการ


Share: