จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (CSR.) เพื่อร่วมกำหนดแนวการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2566 จัดประชุมเพื่อเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด

ระนอง และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดระนอง (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566) ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ


Share: