ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดระนอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565) ในระยะสิ้นสุดแผน โดยมี นางศิรินารถ ศิริบรรจงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อรวบแผนการดำเนินวานด้านคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดระนอง ส่งไปยังกรมส่งเสริมแบะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร/สมาคม / ชมรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ เฮอริเทจ แกรนด์คอนเวนชั่นอ.เมือง จ.ระนอง


Share: