ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management : FCM)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิซาการ 10 ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการครอบครัวรายกรณี(Family Case Management : FCM)

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับครัวเรือนจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดบริการครอบครัวรายกรณี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (อพม. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล แกนนำชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดบริการครอบครัวรายกรณีในพื้นที่ตำบลเขานิเวศน์ จำนวน 20 คนโดยมี นางอุบล ท่องสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา อ่อนโอภาสนักวิชาการอิสระด้านสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบำบัด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566


Share: