ข่าวกิจกรรม

พม.มอบเงิน อุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและควา ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่ว ...
อ่านต่อ

พม.มอบเงิน อุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและคว ...
อ่านต่อ

“การขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญก ...
อ่านต่อ

พม.มอบเงิน อุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและคว ...
อ่านต่อ

โครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและค ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial