ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและนางสาวศศิพรแม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดระนอง และผู้แทนหน่วยงาน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ข้อค้นพบจากการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กของจังหวัดระนอง

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้มีผู้แทนอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน


Share: