ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสรมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดร.ชยพล บัวดิษ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,025 บาท


Share: