งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับร่วมกับ One Home ระนอง, จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬาจังหวัดระนอง เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมและเข้าถึงบริการสวัสดิการ

รวมทั้งได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงดนตรี การแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ


Share: