ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดระนอง(one home ระนอง)

วันที่ 15 ธันวาคม 2556 4 เวลา 13.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดระนอง (one home ระนอง) เพื่อแจ้งนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ในนามของทีม พม.ระนองทั้งในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 การจัดเก็บสมุดพกครอบครัว การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและการจัดทำแผน one home one plan ของจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานการประชุม


Share: